Rachunek a'vista

Służy do gromadzenia bieżących oszczędności. Dowodem posiadania wkładów są książeczki oszczędnościowe a-vista.

Wpłaty na książeczki dokonuje się w nieograniczonej wysokości, nie mogą być jednak niższe od minimalnej kwoty tj. 5,00 zł.

Rachunek a'vista może założyć: Wystawienie książeczki następuje po:

Właściciel wkładu może nim dysponować w granicach stanu posiadanych oszczędności, po pozostawieniu minimalnej kwoty tj. 5 zł.

Właściciel ma prawo do:

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na książeczkach oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie są naliczane według zmiennej stopy procentowej równej w skali rocznej i kapitalizowane po roku kalendarzowym.