Depozyty terminowe

Depozyty terminowe są formą oszczędania przeznaczoną dla klientów indywidualnych. Okres trwania depozytu i wysokość oprocentowania są określone w umowie. Oprocentowanie depozytu terminowego jest wyższe niż na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Założycielem depozytu terminowego może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie i jest zameldowana na terenie działania banku.

Umowa depozytu terminowego może być zawarta na okres:

Depozyty terminowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Dokumentem wymaganym do założenia depozytu terminowego jest dowód osobisty.